Masz super Sąsiadki i Sąsiadów? Chcecie coś zrobić na Waszym podwórku? Macie ochotę zgarnąć na ten cel 2000 zł?

Zgłoście się do konkursu „Złota wspólnota”!

Znamy już wyniki pierwszej edycji konkursu „Złota wspólnota”!


Spośród 11 zgłoszeń, wybrany został pomysł, przesłany przez sąsiedzką ekipę z Łokietka 23! Już wkrótce zabierzemy się do wspólnej pracy, o której na pewno Was poinformujemy!

Gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy wszystkim mieszkankom i mieszkańcom, którzy zgłosili swoje pomysły - wszyscy jesteście złociutcy!

Z okazji Europejskiego Dnia Sąsiada, który w tym roku wypada 25 maja, ŚRODEK Śródmiejski Punkt Sąsiedzki zaprasza mieszkańców osiedli: Centrum, Śródmieście-Zachód i Turzyn do udziału w konkursie „Złota wspólnota”. Jeśli masz super Sąsiadki i Sąsiadów, daj nam znać!

Zwycięzcy będą mogli zdecydować, na jakie działanie na ich podwórku przeznaczymy 2000 zł. Mogą to być zielone nasadzenia, postawienie ławki czy osiedlowej biblioteczki, prywatny pokaz filmu czy warsztaty dla młodszych i starszych. To Wy decydujecie, my finansujemy!

Mieszkacie w bloku? A może w kamienicy? Nieważne! Liczy się to, czy jesteście zgraną załogą i czy macie wspólne sąsiedzkie marzenie! Na Wasze zgłoszenia czekamy do 21 maja 2021. Ogłoszenie wyników już 25 maja 2021.

Regulamin konkursu „Złota wspólnota”

§ 1

1. Organizatorem konkursu „Złota wspólnota” (dalej „Konkurs”) jest Stowarzyszenie Edukacyjno-Artystyczne „Oswajanie sztuki” z siedzibą w Szczecinie, ul. Nieduża 28/5, 71-531 Szczecin, NIP 851-310-41-57, REGON 32074643000000, KRS 0000334422.

2. Konkurs odbywa się w ramach zadania publicznego pod tytułem: „ŚRODEK Śródmiejski Punkt Sąsiedzki. Miejsce aktywności i wsparcia wspólnot lokalnych obszaru rewitalizacji 2021-2022” realizowanego w Szczecinie przy ul. bł. Królowej Jadwigi 43/U1 (dalej: „ŚRODEK Śródmiejski Punkt Sąsiedzki”), współfinansowanego przez Miasto Szczecin w związku z projektem pn. „Rewitalizacji obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka alei Wojska Polskiego w Szczecinie".

3. Konkurs będzie realizowany zgodnie z zasadą równego traktowania i niedyskryminacji.

4. Miejscem realizacji działania w ramach Konkursu jest obszar rewitalizacji w Szczecinie, wskazany w Lokalnym Programie Rewitalizacji na lata 2017-2023, tj. obszar osiedli Centrum Śródmieście-Zachód i Turzyn (dalej: „Obszar rewitalizacji”). Wykaz ulic, wchodzących w skład Obszaru rewitalizacji, stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

5. Biuro realizacji Konkursu znajduje się w ŚRODKU Śródmiejskim Punkcie Sąsiedzkim.

6. Strona internetowa Konkursu: www.srodek.szczecin.pl (dalej: „Strona www”).

7. Kontakt e-mail do Organizatora: kontakt@srodek.szczecin.pl (dalej: „Adres e-mail Konkursu”).

§ 2

1. Celem Konkursu jest wsparcie finansowe i merytoryczne Projektu, aktywizującego i integrującego mieszkańców Obszaru rewitalizacji w Szczecinie, który zostanie zrealizowany we wskazanej przez mieszkańców lokalizacji na Obszarze rewitalizacji (dalej: „Projekt”)

2. W konkursie mogą wziąć udział grupy nieformalne, składające się z min. 2 osób - mieszkańców Obszaru rewitalizacji, którzy chcący realizować wspólnie działania na rzecz swoich sąsiadów (dalej: „Uczestnicy”).

3. W ramach Konkursu, przewidziany jest jeden nabór, w ramach którego Organizator przeznacza środki w wysokości 2.000 zł (słownie: dwa tysiące złotych).

4. Organizator sfinansuje jeden Projekt w ramach naboru.

5. Nabór do Konkursu jest prowadzony w okresie od 4 maja 2021 r. do 21 maja 2021 r.

§ 3

1. Organizator nie określa szczegółowo rodzaju Projektów, jakie mogą zostać zgłoszone w ramach Konkursu, jednak mają one dotyczyć wprost działań w bezpośrednim otoczeniu Uczestników i ich sąsiadów.

2. W ramach Konkursu, Organizator sfinansuje zakup materiałów lub usług, których brak uniemożliwia realizację zgłoszonego Projektu, racjonalnie skalkulowane w oparciu o ceny rynkowe.

3. Wybrany do realizacji Projekt zostanie przygotowany i zrealizowany przez Uczestników, zgłaszających Projekt we współpracy z Organizatorem Konkursu.

4. W ramach Projektu nie można finansować:

a) udzielania pożyczek,

b) przedsięwzięć, które zostały już zrealizowane,

c) celów politycznych, religijnych w tym uprawiania kultu religijnego,

d) bezpośredniej pomocy finansowej dla osób fizycznych,

e) inwestycji,

f) kosztów ponoszonych za granicą,

g) kar, grzywien i odsetek karnych,

h) zakupu napojów alkoholowych, wyrobów tytoniowych i innych używek.

5. Wybrany do realizacji Projekt nie może mieć charakteru komercyjnego. Od odbiorców działań prowadzonych w ramach zwycięskiego Projektu nie mogą być pobierane opłaty.

6. Środki finansowe nie będą przekazywane bezpośrednio Uczestnikom zgłaszającym Projekt. Wydatki ponoszone w ramach realizacji Projektu będą fakturowane na Organizatora.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do szczegółowego informowania opinii publicznej oraz właściwych instytucji o wszystkich materiałach lub usługach, których zakupu dokonano w ramach wsparcia.

§ 4

1. Działania przewidziane w Projekcie powinny zostać zrealizowane do 31 grudnia 2021.

2. Szczegółowy zakres, budżet oraz harmonogram działań w Projekcie wybranym do realizacji zostanie ustalony w trybie roboczym pomiędzy Organizatorem Konkursu i Uczestnikami, zgłaszającym Projekt.

3. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do niesfinansowania wybranych kosztów Projektu, jeśli uzna, że są nieadekwatne do planowanych działań.

§ 5

1. Nabór Projektów odbywać się będzie poprzez składanie wypełnienie interaktywnego formularza, dostępnego na stronie: www.srodek.szczecin.pl/zlota-wspolnota.

2. W formularzu należy podać imię, nazwisko i dane kontaktowe osoby zgłaszającej, która będzie odpowiedzialna za kontakt z Organizatorem w trakcie Konkursu oraz ewentualnej realizacji Projektu.

3. Uczestnicy mogą przesłać dodatkowe materiały, stanowiące uzupełnienie Wniosku, drogą elektroniczną na Adres e-mail Konkursu, tj. kontakt@srodek.szczecin.pl

4. Organizator zapewnia wsparcie na etapie wypełnienia formularza zgłoszeniowego, po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby. Wsparcie udzielane jest drogą elektroniczną (przez Adres e-mail Konkursu) lub osobiście ŚRODKU Śródmiejskim Punkcie Sąsiedzkim.

§ 6

1. Spośród wszystkich zgłoszeń, spełniających wymogi Konkursu, Komisja Konkursowa dokona wyboru zwycięskiego Projektu.

2. W skład Komisji Konkursowej wchodzi minimum 2 przedstawicieli Organizatora Konkursu.

3. Wybór zostanie dokonany w oparciu o następujące kryteria:

a) pomysł na Projekt,

b) planowane zaangażowanie Uczestników i ich sąsiadów w realizację Projektu,

c) możliwość realizacji Projektu,

d) forma zgłoszenia Projektu.

4. Wyniki Konkursu ogłoszone zostaną w dniu 25 maja 2021 r., nie później niż do godz. 18:00 na Stronie www Konkursu oraz na stronie https://www.facebook.com/SrodekSzczecin/

5. Uczestnicy zostaną poinformowani o wynikach Konkursu za pośrednictwem poczty e-mail, na adres osoby zgłaszającej Projekt.

6. Uczestnicy, zgłaszający Projekt wybrany do realizacji, powinni odpowiedzieć na wiadomość w terminie do 31 maja 2021 r. celem potwierdzenia chęci realizacji Projektu. W przypadku braku potwierdzenia lub rezygnacji z realizacji Projektu, Organizator zdecyduje o wyborze kolejnego ze zgłoszonych Projektów.

§ 7

1. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych), zarówno dla celów organizacji i przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia i powiadomienia zwycięzcy oraz realizacji Projektu, w szeroko pojętych celach marketingowych i promocyjnych działalności Organizatora, a także w celach statystycznych, analitycznych oraz nawiązywania kontaktu z właścicielem danych.

2. Administratorem danych osobowych jest Organizator Konkursu, tj. Stowarzyszenie Edukacyjno-Artystyczne „Oswajanie sztuki” z siedzibą w Szczecinie, ul. Nieduża 28/5, 71-531 Szczecin, NIP 851-310-41-57, REGON 32074643000000, KRS 0000334422.

3. Dane przekazane przez Uczestników Konkursu będą przetwarzane w celu przeprowadzenia udokumentowania wskaźnika w realizowanym zadaniu publicznym „ŚRODEK Śródmiejski Punkt Sąsiedzki. Miejsce aktywności i wsparcia wspólnot lokalnych obszaru rewitalizacji 2021-2022”, na podstawie umowy CRU/21/0000525 z dnia 4.02.2021 podpisanej z Gminą Miasto Szczecin.

4. Dane przekazane przez Uczestników Konkursu nie będą podlegały profilowaniu.

5. Uczestnik Konkursu ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania oraz żądania usunięcia i zapomnienia.

6. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, iż dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami RODO.

§ 8

1. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.

2. W szczególnych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia Konkursu.

3. Organizator udostępnia niniejszy Regulamin do wiadomości na Stronie www oraz w ŚRODKU Śródmiejskim Punkcie Sąsiedzkim.

4. W kwestiach spornych dotyczących procedury konkursowej decyduje przedstawiciel Organizatora.

5. Zgłoszenie udziału w Konkursie jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

6. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy, zleceniobiorcy i członkowie Organizatora oraz innych firm współpracujących przy organizacji i przeprowadzaniu Konkursu, ani członkowie najbliższej rodziny pracowników tych podmiotów.

7. W sytuacjach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem lub w przypadku konieczności interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu rozstrzygnięcie w tym zakresie należy do wyłącznej kompetencji Organizatora.

8. Wszelkie uwagi i zgłoszenia dotyczące naruszeń związanych z realizacją Konkursu należy kierować na Adres e-mail Konkursu, tj. kontakt@srodek.szczecin.pl

Załącznik nr 1

Ulice wchodzące w skład obszaru rewitalizacji w Szczecinie:

Osiedle Centrum:

Al. Jana Pawła II 1-22,31-50, Bogurodzicy, Jagiellońska 1-16, 85-97, Kaszubska 3, 4, 5, 10, 12, 13, 17- 21, 56-71, Ks. Bogusława 1-9, 44-52, Kujawska, Malczewskiego 34, 35, 36, Małopolska 3-12,49-61, Matejki 13-18, 22, 34, Mazowiecka, Mazurska, Monte Cassino 1-12, 33-43, Niepodległości 36, 40-44, Edmunda Bałuki, Piłsudskiego, pl. Brama Portowa, pl. Grunwaldzki, pl. Hołdu Pruskiego 8,9, pl. Lotników, pl. Rodła, pl. Zgody, pl. Zwycięstwa 1,2, pl. Żołnierza Polskiego 16-20, Podhalańska, Rayskiego, Roosevelta, Śląska, Św. Wojciecha, Wielkopolska 20-45, 49, Więckowskiego, Wojska Polskiego 1-63 (nieparzyste), Wyzwolenia 1-21, 23-47 (nieparzyste).

Osiedle Śródmieście-Zachód:

Al. Piastów, Bohaterów Getta Warszawskiego, Jagiellońska 18, 19, 80-84, Jagiełły, Kopernika 1-16, Królowej Jadwigi, Krzywoustego 1-19, 58-80, Ks. Bogusława 10-43, Ks. Przybysławy, Langiewicza, Łokietka, Małkowskiego, Narutowicza 11-16, pl. Dziecka, Ściegiennego 1-7, 65-67, Wojska Polskiego 2-8, 30-62 (parzyste).

Osiedle Turzyn:

5 Lipca, Al. Piastów 1-29, Bema, Bohaterów Warszawy, Chodkiewicza, Garncarska, Jagiellońska 20-39, 41-44, 57-59, 61-77, 79, Kordeckiego, Krzywoustego 21-23,25-29,32-34,48-57, Ks. Witolda, Ku Słońcu 2-13,140, Legionów Dąbrowskiego, Mickiewicza 4-54 (parzyste), Noakowskiego, Pocztowa, Przecznica, Pułaskiego, Sikorskiego, Strzelecka, Szwoleżerów, Ściegiennego 8-11, 15-29, 31, 33-42, 56-62, Śmiałego (bez 49), Tarczyńskiego, Wilków Morskich, Żółkiewskiego.